UBND Hải Sơn

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt